Co je v daních nového

Bulletin číslo 01/2014 (stručná verze)

Vydáno 1. ledna 2014

Varování publikované v předchozích bulletinech se naplňuje. Přichází rok 2014 a s ním bezprecedentní právní změna jakou Česká republika zažila, vyvolaná zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Změny, které přináší tyto dvě klíčové právní normy se s účinností od 1.1. 2014 promítají i do širokého spektra navazujících právních norem. V této souvislosti dochází ke změnám ve všech daňových zákonech. Nejvýrazněji rekodifikace občanského práva dopadá na zákon o daních z příjmů..

Devět novel zákona daních z příjmů
1. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. Účinnost od 1.1.2014

Nové pojmy související s rekodifikací občanského zákoníku jsou promítnuty do znění zákona. S ohledem na zrušení zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí jsou příjmy z dědictví (nově z pozůstalosti) a z darování zahrnuty pod daň z příjmů. Dochází k celé řadě změn používaných pojmů a dalším dílčím úpravám zákona o daních z příjmů.

2. Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. Účinnost od 1.1.2014

Zjednodušují se podmínky pro tvorbu zákonných opravných položek k pohledávkám podle ustanovení § 8a.

3. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. Účinnost od 1.1.2014

Vedle zapracování nových pojmů zohledňujících rekodifikaci občanského práva, formální úpravy náležitostí některých daňových dokladů mění novela pravidla pro zdaňování dodání pozemků a zavání povinnost elektronických podání. 

4. Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovité věcí (dříve daň z nemovitostí), byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. Účinnost od 1.1.2014

Cílem novely je především zohlednění změn souvisejících s novým soukromým právem. 

5. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. Účinnost od 1.1.2014

Novela zjednodušuje přístup poplatníků a plátců daní do daňových informačních schránek.

6. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. Účinnost od 1.1.2014

Novela promítá do textu zákona změny související s novým soukromým právem.

7. Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Účinnost od 1.1.2014

Zákonné opatření stanoví pravidla pro pravidla a principy pro uplatňování nové daně nahrazující daň z převodu nemovitostí.

8. Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě pdvojného účetnictví, byla novelizována vyhláškou č. 467/2013 Sb. Účinnost od 1.1.2014

Vedle reakce na nové soukromé právo je významnou novinkou zavedení účetní definice technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

9. Finanční zpravodaj č. 8/2013 Sb. Účinnost od 1.1.2014

Uvádí informaci k placení daně z nabytí nemovité věci a dani z převodu nemovitostí v roce 2014 a dále informaci jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2014.