Co je v daních nového

Bulletin číslo 1/2018 (stručná verze)

Vydáno 24. prosince 2017

První číslo Bulletinu je tradičně věnováno změnám v oblasti účetnictví a daní pro rok 2018. Podle počtu a rozsahu připravovaných změn, jak procházely legislativním procesem, vypadal rok 2018 jako poměrně klidné období, bez výrazných novel. Přišel však pátek 15. prosince 2017, kdy byl zveřejněn Nález Ústavního soudu k elektronické evidenci tržeb, který původní předpoklad dalšího postupu u EET zásadně změnil. S ohledem na významnost dopadu Nálezu jej uvádíme v přehledu novinek na prvním místě.

1. NÁLEZ Ústavního soudu k návrhu zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb a jeho jednotlivých ustanovení
Účinnost od 28. 2. 2018 a 31. 12. 2018

Ústavní soud částečně vyhověl návrhu skupiny poslanců a zrušil některé části zákona o evidenci tržeb.

2. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů byl novelizován zákonem č. 377/2015 Sb.
Účinnost od 1. 1. 2018

Změnou v zákoně o účetnictví dochází k drobné formální úpravě.

3. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 225/2017 Sb.
Účinnost od 1. 1. 2018

Novela přináší drobnou formální změnu v souvislosti s novelou stavebního zákona.

4. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 371/2017 Sb.
Účinnost od 1. 1. 2018

Novela přináší formální změnu v souvislosti s Nálezem Ústavního soudu ke kontrolnímu hlášení.

5. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 371/2017 Sb.
Účinnost od 13. 1. 2018

Novela přináší formální změnu v souvislosti se zákonem o platebním styku.

6. Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 315/2015 Sb.
Účinnost od 1. 1. 2018

Novela zvyšuje sazby spotřební daně z tabákových výrobků.

7. Zákon č. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 225/2017 Sb.
Účinnost od 1. 1. 2018

Novela reaguje na změny ve stavebním zákoně a zákoně o drahách.

8. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 200/2017 Sb.
Účinnost od 1. 1. 2018

Novela mění výši daňového zvýhodnění podle § 35c ZDP.

9. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 225/2017 Sb.
Účinnost od 1. 1. 2018

Novela přináší drobnou formální změnu v souvislosti s novelou stavebního zákona.

10. Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, byla novelizována vyhláškou č. 410/2017 Sb.
Účinnost od 1. 1. 2018

Novela vyhlášky navazuje na změny související s transpozicí Směrnice 2013/34/EU přijaté s účinností od 1. 1. 2016.

11. Vyhláška č. 401/2017 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018
Účinnost 1. 1. 2018

Vyhláškou jsou stanoveny výše základních sazeb zahraničního stravného platné pro rok 2018.

12. Vyhláška č. 463/2017 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Účinnost 1. 1. 2018

Vyhláškou jsou stanoveny nové výše základních sazeb stravného v tuzemsku, sazeb základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a průměrných cen pohonných hmot platné pro rok 2018.

13. Nařízení vlády č. 286/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost 1. 1. 2018

Novela zvyšuje od roku 2018 minimální mzdu.

14. Nařízení vlády č. 343/2017 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018
Účinnost 1. 1. 2018

Nařízení vlády zvyšuje základní výměru důchodu pro rok 2018 o 150 korun měsíčně na částku 2 700 korun a procentní výměra důchodu se zvyšuje o 3,5 %.

15. Finanční zpravodaj č. 9/2017

Finanční zpravodaj přináší několik sdělení a informací. Pravděpodobně nejdůležitější je tradiční informace, jak správně zaplatit daně.

16. Finanční zpravodaj č. 10/2017

Finanční zpravodaj obsahuje např. doplnění pokynu pro promíjení pokut za nepodání kontrolního hlášení, pravidla pro placení daní celnímu úřadu a novely jednotlivých Českých účetních standardů reagující na úpravy v příslušných vyhláškách.

17. Informace a sdělení Finanční správy

Finanční správa vydala několik informací zasahujících do oblasti daní.