Co je v daních nového

Bulletin číslo 10-11/2015 (stručná verze)

Vydáno 4. listopadu 2015

Během září a října 2015 nevstupují v účinnost žádné podstatné daňové a účetní změny.
V Bulletinu 9-10/2015 jsme Vás informovali o počtu nespolehlivých plátců DPH ve výši cca 1 500. Jejich počet přibývá geometrickou řadou a k 4. 11. 2015 již téměř dosáhl hodnoty 2 500. Půjde-li vývoj i nadále tímto tempem, dočkáme se možná situace, kdy budeme jen obtížně vyhledávat „spolehlivé“ plátce DPH. Pomalu se blíží konec roku 2015 a proto se budeme v tomto čísle Bulletinu věnovat části novinek v účetnictví podnikatelů, které se vztahují k roku 2016.

1. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů byl novelizován zákonem č. 221/2015 Sb.
Účinnost od 1. 1. 2016

Změny v zákoně o účetnictví souvisí zejména s transpozicí směrnice 2013/34/EU, která zrušuje tzv. Čtvrtou směrnici (78/660/EHS) a Sedmou směrnici (83/349/EHS).

2. Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, byla novelizována vyhláškou č. 250/2015 Sb.
Účinnost od 1. 1. 2016

Změny ve vyhlášce obdobně jako v zákoně o účetnictví souvisí zejména s transpozicí směrnice 2013/34/EU