Co je v daních nového

Bulletin číslo 1/15 (stručná verze)

Vydáno 29. prosince 2014

Konec roku je tradičně spojen se změnami daňových zákonů a souvisejících předpisů. Změny cílí v podstatě do všech klíčových daňových zákonů a rozsahem si nezadají s novelami pro rok 2014. Největší množství úprav se vztahuje zejména k zákonu o dani z přidané hodnoty a daním z příjmů.

1. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 267/2014 Sb.
Účinnost od 1. 1. 2015

Novela částečně „dolaďuje“ vliv rekodifikace soukromého práva na daně z příjmů. Přináší i celou řadu zpřesnění a nových pravidel někdy použitelných i zpětně pro rok 2014.

2. Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 267/2014 Sb.
Účinnost od 1. 1. 2015

Upravují se podmínky pro tvorbu zákonných opravných položek k pohledávkám podle ustanovení § 8 a § 8a.

3. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 262/2014 Sb.
Účinnost od 1. 1. 2015

Tzv. sazbová novela ZDPH zavádí třetí sazbu DPH.

4. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 360/2014 Sb.
Účinnost od 1. 1. 2015

Významně se rozšiřuje režim přenesení daňové povinnosti.

5. Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 331/2014 Sb.
Účinnost od 1. 1. 2015

Novela se zaměřuje na řešení problematiky vzniku daňových nedoplatků, respektive daňových úniků na spotřební dani.

6. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 267/2014 Sb.
Účinnost od 1. 1. 2015

Zásadní změnou je povinnost pro vymezené daňové subjekty činit podání elektronicky.

7. Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 267/2014 Sb.
Účinnost od 1. 1. 2015

Novela ruší povinná elektronická podání.

8. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 267/2014 Sb.
Účinnost od 1. 1. 2015

Novela ruší maximální vyměřovací základ pro pojistné.

9. Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, byla novelizována vyhláškou č. 293/2014 Sb.
Účinnost od 1. 1. 2015

Změna se vztahuje na účtování, odpisování a vykazování práva stavby.

10. Finanční zpravodaj č. 5/2015
Účinnost od 1. 1. 2015

Finanční zpráva zveřejňuje podrobné informace k platbám souvisejícím s režimem jednoho správního místa a tradiční informaci jak správně platit daně v roce 2015. Novelizují se České účetní standardy pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.